Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

Diklo 0.6 kg - pulverveida dezinfekcijas līdzeklis uz hlora bāzes

Diklo 0.6 kg - pulverveida dezinfekcijas līdzeklis uz hlora bāzes
11 10,79 10,79€
Bez PVN: 10,79€
Ražotājs: Estko
Pieejams: 11
Preces kods: 63001

DIKLO - Pulverveida dezinficējošs līdzeklis uz hlora bāzes aparatūras un dažādu virsmu dezinfekcijai pārtikas rūpniecībā. Ar dozācijas karotīti iepakojumā. Darba šķīduma pagatavošana: 5-100g/10 l ūdens

Biocida reģ. nr. 16022004/230

Uzmanību: Kaitīgs, ja norij. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Norīšanas gadījumā: Sazināties ar saindēšanās informācijas centru/ ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Saturs/konteiners likvidēt saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.